За, желаещи да подпомагат съществуването на блога, дарения се приемат само чрез PayPal

Адрес в PayPal: tfkibts@abv.bg

ТАМ СМЕ, КЪДЕТО ДРУГИТЕ НЕМОГАТ, ДА СИ ГО ПРЕДСТАВЯТ!

-

НИТО КРАЧКА НАЗАД- ЗАД НАС Е БЪЛГАРИЯ!!!!

"Обществото често прощава на престъпниците, но никога на мечтателите!"- Оскър Уайлд
НЕ СЕ САМОУБИВАЙ! ПЪРВО ИЗЧИСТИ БОКЛУКА ОТ БЪЛГАРИЯ! - GRANID

"Последен се смее, който стреля първи!" - ГЕНЕРАЛ ЛЕБЕД
"Логиката се поражда там където има МИСЪЛ. Защото там където има МИСЪЛ - трябва СМИСЪЛ!" - GRANID

неделя, 10 юни 2012 г.

ПРЯКО И КОСВЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЖАРИТЕ ВЪРХУ ГОРИТЕ. МЕТОДИ ЗА ЗАЩИТА И БОРБА


Съдържание

ПРЯКО И КОСВЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЖАРИТЕ ВЪРХУ ГОРИТЕ
Последствията и мерките за предотвратяване на пожарите
           о Прякото и косвено действие на пожарите върху горите;
о Последствията, които настъпват в горите след пожар;
о Какви мерки да се предприемат за предотвратяване на пожарите.


Какво е прякото действие на пожарите?
Много природозащитни организации групират причините за пожари в стандартни категории. Най-широко разпространеният списък е този, използван от Горската служба на САЩ
n  1.         Мълния
n  2.         Лагерен огън
n  3.         Пушене
n  4.         Изгаряне на боклуци
n  5.         Подпалвачество
n  6.         Използване на машини
n 7.      Деца: Пожари, запалени от малолетни на  12 години или по-малки.
n 8.      Други: Горски пожар, който не може да се класифицира в другите стандартни причини. Тази категория включва електропроводи, фойерверки, взривни работи, рязане, заваряване и шлайфане, отражателни стъкла и спонтанно самозапалване и много други.

Параметри на пожара
  Горските пожари са изключително важен екологичен фактор, свързан предимно с човешката дейност. Доскоро те правилно са разглеждани като естествен екологичен фактор, който има голямо значение при възникването и развитието на човечеството.
@  Пожари има откакто съществува сухоземна растителност. В дълбоката древност в гористите райони пожарите са имали значително по-широко разпространение. Преди появата на човека мълниите са били основни причинители на пожари. Мълнията развива 30000 градуса по целзии
Те биват положително заредени и отрицателно заредени. 10% от падналите на земята мълнии са положително заредени, останалите 90% са отрицателно заредени.
Във всеки момент в света едновременно протичат около 2000 гръмотевични бури, които произвеждат над пет милиона удара по земята за денонощие.  
Пожарите безусловно са влияели върху растителността още преди появата на човека. С възникването на цивилизацията все по-важен проблем става предотвратяването и борбата с пожарите, предизвикани по  причина на човека.
За съществуването на пожари още в древността може да се съди по еволюцията на растенията. В пожароопасните райони, където пожарите са постоянно явление, много дървесни видове са се приспособили към тяхното въздействие и успешно оцеляват. Такива видове са пирофитите. Семената им са с твърда и със здрава обвивка, която ги защитава от огъня и запазва кълняемоспособността им. Пирофитите по правило са бързорастящи видове и рано започват да плодоносят. Някои дървесни видове съдържат в листата си малко горящи вещества и по-голямо съдържание на вода, което също е приспособление за намаляване унищожителното действие на пожара и неговото ограничаване.
За разлика от пирофитите, иглолистните видове съдържат много смолисти вещества, което способства за бързото им изгаряне и щетите от пожарите при тях са значително по-големи.
Дървесните видове - бук, ела, смърч, бяла мура, бреза, трепетлика и др. са с тънка кора, която лесно прегаря и бързо се поврежда от въздействието на огъня. За разлика от тях дъбовете, черният бор, лиственицата имат дебела кора, което ги прави устойчиви на приземни пожари.
Важно значение за устойчивостта на дървесните видове срещу пожари е наличието на спящи пъпки, особено когато те са по кореновата система. След пожарите корените остават живи и от тях чрез коренови или шиини издънки растителността може да се възстанови. Способността да дават много коренови издънки имат трепетликата, габърите, букът, липите и др.


Как възниква пожара и неговите параметри
@  При сухо време повечето горски горивни материали започват да отделят летливи пари и да се запалват, когато са изложени на топлинен източник, който може да повиши температурата им до 300-320 С*.
@  При възникване на горки пожар: Факелът на пламъка може да достигне до 1,5 пъти височината на горимите материали при температура 1000–1200 C* (Панов 2007, Чочев 2003).
@  95% от пожарите в света са дело на човека!
  
Какво е косвеното действие на пожарите?
При изгаряне на растителната покривка се изменят почти всички условия на средата. Създават се условия за проникване и развитие на много гъбни заболявания по дърветата. Горските пожари унищожават растителността, животните, микроорганизмите, които са необходими за нормалното протичане на кръговрата в живата природа. Унищожава се също така почвения хумус, а по този начин се нарушава хомеостазиса, т.е. устойчивостта на екосистемите.
След пожар се увеличава количеството светлината върху почвата. Затова и първите видове, които се настаняват на опожарените площи са светлолюбивите.
Липсата на растителна покривка  увеличава прякото проникване на валежите в почвата. Намалява се разхода от траспирацията. Нарушава се водният баланс. Възможно е преовлажняване на почвата и появата на ерозиони процеси.
Пожарът в гората изгаря преди всичко пониците и подраста, а също така унищожава и запаса от семена. Огънят изгаря горската постилка, което води до унищожаване на многобройните микро- и макроорганизми обитаващи повърхностния слой на почвата. Пожарите водят до загуба на органично вещество и унищожаване на почвената постилка, разрушава се почвената структура. След пожарите се появяват нови тревни видове, което привлича добитъка и увеличава пашата на животните и всичко това увеличава риска от увеличаване на деградиционни процеси на почвата.
Предотвратяването и навременното погасяване на горските пожари е изключително отговорна дейност, която изисква висока организация и подържането в постоянна готовност на специализирани противопожарни групи.

Какви мерки се предприемат за предотвратяване на пожарите?


За охрана на горите от пожари се предприемат редица превантивни противопожарни мерки. При изготвянето на лесоустройствените проекти се разработва специален раздел, в който се проектират мероприятия за противопожарно устройство на горите.

В изпълнение на проектите за ограничаване на пожарите се прокарват противопожарни просеки, създават се нови и се поддържат стари минерализовани ивици. Пожароопасните площи се почистват от суха трева, растителни отпадъци и други леснозапалими материали покрай жп линии, пътища, вилни зони и селскостопански земи, граничещи с горския фонд. За охрана на горите от пожари се предприемат редица превантивни противопожарни мерки. При изготвянето на лесоустройствените проекти се разработва специален раздел, в който се проектират мероприятия за противопожарно устройство на горите. В изпълнение на проектите за ограничаване на пожарите се прокарват противопожарни просеки, създават се нови и се поддържат стари минерализовани ивици. За своевременно откриване на пожарите се използват  пожаронаблюдателни кули. Всяко държавно лесничейство и държавна дивечовъдна станция разработва оперативен план за превантивна противопожарна дейност и борба при възникване на горски пожари. Противопожарните планове всяка година се актуализират. От ранна пролет до късна есен се обявява пожароопасен сезон, през който се провеждат допълнителни мероприятия – назначават се  пожаронаблюдатели, ограничава се влизането на посетители и туристи в особено застрашените от пожар участъци в горите и други.
Преди пожароопасния сезон всяка година се издава телефонен указател за оповестяване и взаимодействие при възникване на горски пожари. Издават се агитационни материали. Поддържа се връзка с националната служба за противопожарна охрана за координиране на действията с регионалните служби на противопожарната охрана и гражданска защита.
За подобряване на дейността, органите по противопожарна охрана на горите поетапно се оборудват със свързочна техника, моторни превозни средства и съвременна техника за наблюдения.
За да се опазват горите от пожари е необходимо провеждането на постоянна пропагандна дейност и предупреждаване на местното население и туристите за опосността от пожари. За тази цел се поставят предупредителни табелки в пожароопасните райони. Определят се местата за палене на огън. На подходящи места  се поддържат противопожарни табла с налично оборудване от първа необходимост за гасене при възникване на  пожари.
Лесовъдската дейност е важен момент за ограничаване на противопожарната опасност. Лесовъдите не бива да допускат създаването на монокултури. Особенно пожаро - опасни са големите горски масиви от иглолистни култури създадени извън ареала на тяхното естественно разпространение в долната лесорастителна зона.  Необходимо е навремено извеждане на отгледните мероприятия и създаване на устойчиви гори със смесен характер и хетерогенна структура. След сечта е необходимо да се събират отпадъците в районите и местата с висока пожарна опасност.

 Пожарите в България
През последното десетилетие се наблюдава драстично увеличение на пожарите в световен мащаб. Нашата страна също не е изключение. В миналото са опожарявани средно по 800-3000 хектара годишно. През последните години, обаче, проблемът придоби кризисен характер, а за 1999-2001 г. положението може да се определи като катастрофално. Данните показват, че в периода 1991-2000 г. са опожарени 130 хил. ha горски площи (около 3.0% от горската площ на страната), като само за 2000 г. са опожарени 57.4 хил. ha. Към тях се добавят нови 20 300 ha засегнати от пожари през 2001 г. Вследствие на взетите превантивни мерки. Подобряване на лесовъдската и агитационна дейност. Премахване на някой социални противоречия и комерсиални интереси след 2002 година се наблюдава  постепенен спад на пожарите в  страната, като засегнатите площи за последните три години са около 1100 ха годишно. Това не бива да ни успокоява и лесовъдската и обществената дейност  следва да продължават, защото в тази област има още какво да се желае.


ПОЖАР ! ! !


КАК ДА ГО УСТАНОВИМ?
по наличието на пламъци, дим, падащи сажди,
необичайната миризма, поведението на животните.

КОГО ДА ТЪРСИМ?
Гасенето на горските пожари се организира и провежда със съдействието на Национална служба "Пожарна и аварийна безопасност", Министерство на държавната политика при бедствия и аварии, Министерство на земеделието и горите, "Гражданска защита", военни поделения и гасачески групи от общините и кметствата.
КАКВО ДА НАПРАВИМ?
CTOFF007
Ö         Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в обсега на пожара;

Ö         Съобщете за пожара в най-близкото населено място, държавно лесничейство или горски дом;

Ö         Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия - просеки, пътища, поляни, сечища или други голи места;

Ö         Използвайте вода. Ако има наблизо река - намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея;

Ö         Откритите части на тялото се покриват. Пред устата и носа си поставете намокрена кърпа или плат. Придвижвайте се приведени;

Ö         Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като използвате връхна дреха или сноп от набързо начупени клони, с които удряйте пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на разпространение на горенето. Дрехите не се свалят - те поемат част от топлината;

Ö         При действията си имайте предвид, че пожарът се разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон - от ниските части към върха;

Ö         Оказвайте помощ и съдействие на гасаческите екипи при локализиране на пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара.
Пожарите по света


Най-големите пожари от последно време са пожарите в Австралия през 2009 г. (загинаха 173 души и се изгоряха много населени места) и миналогодишните пожари в Русия. Тогава там са били регистрирани 32 000 пожара, унищожени са 2,3 милиона хектара от горите, а броят на загиналите е 62-ма.

КОНТРОЛИРАНИ ПОЖАРНИ ДЕЙНОСТИ
·      
Във Флорида, отбелязва ФАО, щатът и Службата по горско стопанство на САЩ притежават около 800 000 хектара гори. Средно всяка година, двете ведомства (щатските власти и Горската служба) осъществяват контролируемо изгаряне на около 10-20% от своите гори. Процесът на изгаряне е контролиран. Контролираното изгаряне се извършва на ротационен принцип (това е от 2 до 4 години) и струва 10-30 долара на хектар. В гората, където нищо не се направи, разходите за борба с пожарите може да надвишават стотици, дори хиляди долара на хектар, без да броим допълнителните разходи от други потенциални загуби.

·       Вторият положителен пример, посочен от ФАО, е Западна Австралия (югоизточната част). Там Министерството на околната среда и природните резервати отговоря за около 2,5 милиона хектара. Министерството провежда редовно контролирано изгаряне на 8-9% от горите на територията под тяхна юрисдикция. Изгарянето в тези области се извършва на 70-90%. След старта на програмата за „контролирани пожари”, посочва ФАО, загубите и разходите за борба с „дивият огън” са намалели значително.

Няма коментари:

НА ШИПКА ВСЬО СПОКОЙНАЕ
Loading...

ИСТИНА ЛИ Е ТЕОРИЯТА НА КОНСПИРАЦИЯТА?